Ass. dr Dragana Lazarević

Dragana Lazarević rođena je 28.10.1978. godine u Nišu. Medicinski fakultet završila je 2004. godine, a 2006. godine zasniva radni odnos na Klinici za dečje interne bolesti, Kliničkog centra Niš. Tokom specijalističkog staža iz pedijatrije 6 meseci je provela na edukaciji u referentnoj ustanovi evropskog udruženja dečjih reumatologa (PReS) u Institutu „Giannina Gaslini“ u Đenovi, Italija. Specijalistički ispit iz Pedijatrije položila je 2013. godine na Medicinskom fakultetu u Nišu sa odličnom ocenom. 

Doktorsku disertaciju pod nazivom „Uticaj polimorfizma FokI gena za vitamin D receptor i TNF-α-308 gena za faktor nekroze tumora na težinu i ishod bolesti kod dece sa juvenilnim idiopatskim artritisom“ odbranila je 2016. godine čime je stekla naučno zvanje doktora medicinskih nauka. Školske 2019/2020.godine izabrana je u zvanje kliničkog asistenta na Katedri Uno Pedijatrija na Medicinskom Fakultetu Univerziteta u Nišu. Februara meseca 2023.godine Minisarstvo zdravlja joj je dodelilo stručno zvanje Primarijus. Užu specijalizaciju iz oblasti Reumatologije na Medicinskom Fakultetu u Nišu završila je juna 2023.godine.

Tokom dosadašnjeg školovanja i rada dobitnik je više nacionalnih i internacionalnih nagrada: Tokom studija dobitnik je stipendije Ambasade Kraljevine Norveške „15 miliona za 500 najboljih“; Dobitnik je nagrade Udruženja reumatologa Srbije „Prim. dr Zagorka Berović“ za najveći naučni doprinos u periodu između dva kogresa 2014 godine; Dobitnik je nagrade za najbolju usmenu prezentaciju na seminaru Open Medical Insitute „Pediatric Orthopedics“ u organizaciji American Austrian Foundation (AAF); Priznanje da je doktorska disetracija proglašena za najbolju u školskoj 2016/2017. godini od strane tročlane komisije Medicinskog Fakulteta u Nišu; Dobitnik je povelje Pedijatrijskog Udruženja Srbije 2018 godine; Dobitnik je nagrade Udruženja reumatologa Srbije za najbolju poster prezentaciju na Godišnjem kongresu reumatologa 2021.godine.

Član je lekarske komore Srbije, Srpskog lekarskog društva (SLD), Udruženja pedijatara Srbije, Udruženja reumatologa Srbije (URES), Evropskog udruženja dečjih reumatologa (PReS), kao i EMEUNET i EMERGE internacionalne grupe mladih istraživača koji nastoje da naprave internacionalnu mrežu razmene znanja i iskustava. Učestvovala je u organizaciji evropskog sastanka za mlade istraživače (YIM- Young Investigator Meeting) i evropskog sastanka za dečje reumatologe (PReS), koji su se održali u Beogradu 2014. godine.

Učesnik je i predavač više naconalnih i internacionalnih kurseva iz oblasti dečje imunologije i reumatologije. Završila je osnovni (2009. godine) i intermedijarni kurs muskuloskeletnog ultrazvuka (2010. godine) u Beogradu, pod pokroviteljstvom evropskog udruženja reumatologa (EULAR). Učesnik je prvog pedijatrijskog muskuloskeletnog ultrazvuka odžanog u Madridu 2012. godine pod pokroviteljstvom eropskog udruženja reumatologa (EULAR), kao i 4. i 5. muskuloskeletnog pedijatrijskog ultrazvuka održanog 2013. i 2015. godine u organizaciji Evropskog udruženja reumatologa (EULAR), Evropskog udruženja dečjih reumatologa (PReS) i Udruženja reumatologa Srbije (URES). Završila je 1st EULAR-PReS PAediatric Musculosceletal Course u Madridu 2017. godine u organizaciji evropskog udruženja reumatologa (EULAR).

Učesnik je četiri internacionalna naučna projekta, u jednom je glavni istraživač. Autor je i koautor u više od stotinak radova koji su objavljeni u stručnim časopisima ili su izlagani kako na domaćim, tako i stranim kongresima. Aktivno govori engleski i italijanski jezik.

Pogledajte stranicu Dečiji reumatolog u Nišu.