Dečiji logoped u Nišu: Milana Ivanović

Milan Ivanović dečiji logoped

Biografija

2010-2014. – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd

2014-2020. FISAF- Posedujem internacionalnu licencu Fitnes instruktora od 2017. godine.

ISKUSTVO

Udruženje za pomoć osobama sa smetnjama u razvoju “Živimo zajedno”, Stari Grad, beograd, 2016-2017.

Pružao sam podršku pri obavljanju dnevnih aktivnosti i ispunjavanju dnevnog reda osoba sa smetnjama u razvoju. Bio sam prepoznat kao osoba izrazite empatije i spremnosti da se približi i zadrži pažnju osoba sa širokim spektrom smetnji u razvoju.

Dom zdravlja “Stari Grad”, Beograd, Maj 2018.

Bio je to moj prvi stručno usmeren boravak u zdravstvenoj ustanovi. Obavljao sam stručnu
praksu i pokazao se kao spreman da učim i pažljivo pratim rad svog mentora. Prisustvovao sam dijagnostici i tretmanima govornih poremećaja, najvećim delom vezanih za nepravilnu
artikulaciju glasova, kao i izmenjene prozodijske karakteristike govora.

Institut za mentalno zdravlje, Kliničko odeljenje za decu i adolescente, Beograd, 2020-2021.

Proveo sam šest meseci na Institutu, kao volonter, što je znatno uticalo na moje iskustvo u radu sa decom i njihovima roditeljima. Usvojio sam metode koje se primenjuju u Dispanzeru i na Kliničkom odeljenju, a tiču se dijagnostike, opservacije, terapije/tretmana dece sa širokim spektrom razvojnih i pervazivnih patologija. Istakao sam se u savetodavnom radu sa roditeljima, kao i u kreativnom, stimulativnom radu sa decom. 

Stekao sam veštinu uzimanja anamneze i pisanja logopedskih nalaza. Period koji sam proveo na Institutu, period je otežanih, restriktivnih uslova i mera, usled jeka pandemije Covid 19 virusa.

Privatna logopedska ordinacija “Torbica”, Novi Beograd, 2022.

Proveo sam tri meseca volontirajući, što je bila prilika da se upoznam i sa privatnom praksom logopedske struke.

Dom Zdravlja, Niš, Razvojno savetovalište, 2022-.

Zahvalan na dragocenom iskustvu volonterskog rada u Domu Zdravlja, bio sam deo
Unicefovog projeka PORI (Porodično orjentisana rana intervencija).

Učestvovao sam u snimanju RBI intervjua, u mnogobrojnim praktičnim vežbama i aktivnostima, kao i snimanju dokumentarnog materijala na temu Tranzicije i URD-a (ranog skrining testa), sa kolegama iz Razvojnog savetovališta. Septembra 2023. godine, uspešna saradnja volonterskog tipa sa Domom Zdravlja u Nišu, inicirala je sklapanje ugovora o stalnom radnom odnosu u datoj ustanovi. U mesecima koji su usledili, stekao sam još mnogo iskustava i praktično primenjivih znanja.

Ipak, kao rođeni Beograðanin, željno iščekujem priliku da se moje stručno angažovanje i razvijanje znanja i iskustva nastavi u Beogradu.

Koje probleme rešava logoped za decu?

Logoped za decu prepoznaje odstupanja u razvoju govora, dijagnostikuje govorne poremećaje, testira artikulaciju glasiva, tretmanski koriguje nepravilan izgovor, radi na socijalnim veštinama, savetodavno sa roditeljima dolazi do rešenja i metoda koje se mogu sprovoditi kod kuće.
 

Kada je vreme da dete prvi put odvedete kod logopeda?

 
Dete prvi put kod logopeda roditelji mogu da dovedu kada posumnjaju da se razvoj govornih i socijalnih veština ne odvija u skladu sa očekivanjima vezanih za kalendarski uzrast deteta.
 

Kako se pripremiti za pregled kod logopeda u Aja Medici u Nišu?

 
Za prvi pregled se valja pripremiti tako što će roditelji definisati probleme sa kojima se susreću i dati primere kada se to dogadja i kako to izgleda.

Da li neophodno poneti prethodnu dokumentaciju?

 
Od pomoći je priložiti prethodnu dokumentaciju i uvid u prethodna testiranja, preglede, dijagnoze, tretmanske procedure

Koliko traje i kako izgleda pregled logopeda?

 
Prvi pregled obično traje do 40
minuta.
 

Koji su najčešći problemi sa kojima se deca susreću kod logopeda?

 
Deca se logopedu najčešće javljaju zbog neprecizne artikulacije, nedovoljno razvijenog ili nerazumljivog govora, mucanja.

Da li se obično problem rešava odjednom ili je potrebno višestruka poseta logopedu za decu?

 
Nekada je dovoljno doći na jedan pregled i prema savetodavnim instrukcijama se ponašati u svakodnevnim okolnostima, a češće je potrebno ostvariti kontinuitet logopedskih tretmana.

Da li se unapred zakazuje pregled logopeda u Nišu?

 
Pregled logopeda je potrebno prethodno zakazati.
 

Koliko košta pregled logopeda u Aja Medici u Nišu?

 

Prvi pregled logopeda obično traje 40 minuta i cena je 4000 RSD.