Dr Biljana Marković

Dr Biljana Marković je završila Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu a zvanje
specijalista pedijatar je stekla 1999. godine. Zvanje primarijusa stiče 2008.
godine.

Od 2004. je koordinator Savetovališta za mlade Doma zdravlja u Nišu a od 2011.
koordinator Stručnog tima za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja u
primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Objavila je oko 30 stručnih radova iz oblasti adolescentne medicine i učestvovala na
brojnim međunarodnim i domaćim naučnim skuskupovima od kojih su neki od
važnijih: Edukacije UNICEFA-a, USAID-a, CHF-a, Global Fonda, JAZAS-a, Instituta za
zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije, Instituta za zdravstvenu zaštitu Srbije za
rad sa adolescentima na zaštiti reproduktivnog zdravlja, DPST; prevencije
zloupotrebe PAS-a, edukacije za pravilnu ishranu i zaštitu dece od zlostavljanja i
eksploatacije, rad sa decom iz marginalizovanih grupa (Romi, deca ulice, žrtve
trgovine ljudima, LGBT, MARA i EVA populacija,deca sa posebnim potrebama)
Edukacije UNICEF-a i EPOS-a za saradnju sa medijima i promotivne aktivnosti u
lokalnoj zajednici. Između ostalog je i učesnik na projektima “Širenje mreže
vršnjačkih edukatora“, “Unapređenje savetovališnog rada sa mladima, “Siguran
put“, “Zaštita reproduktivnog zdravlja Roma“,“Niške škole bez droga“, “Procena
ishranjenosti dece i školske dece“. Razvoj usluga koje imaju za cilj sprečavanje
izdvajanja i zaštitu dece žrtava u krivičnom postupku“ itd.

Udata je i majka je i dvoje dece.